+31 (0)642 53 62 91 | info@portretmetverve.nl | prijs-kwaliteit garantie |  levering binnen 2 weken

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. PortretmetVerve:
  PortretmetVerve.nl gevestigd aan de Stenenwal 18b, 6221 GA Maastricht.
 2. Consument:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Herroepingsrecht:
  De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 4. Algemene voorwaarden:
  de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

 • Portret met Verve
  Stenenwal 18b
  0614 03 44 70
  info@portretmetverve.nl
  www.portretmetverve.nl
  KvK nr.: 55955991
  BTW nr.: NL163693237B03

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen PortretmetVerve en de consument.
 2. PortretmetVerve sluit de toepasselijkheid van voorwaarden van de consument uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen door PortretmetVerve, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW, emballage en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 3. De overeenkomst met PortretmetVerve komt tot stand op het moment wanneer de consument via de webshop en het digitale bestelformulier van PortetmetVerve één of meerdere producten heeft besteld en via elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

Artikel 5 Overmacht

 1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal PortretmetVerve dit de consument zo snel als mogelijk met schriftelijk bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Tekortkomingen van PortretmetVerve in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de overeenkomst, de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

Artikel 6 De Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van het aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is PortretmetVerve niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 Garantie

 1. PortretmetVerve staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.
 2. Indien het product materiaalfout vertoont heeft de consument recht op herstel of vervanging van de zaak.
 3. De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet mogelijk is.
 4. PortretmetVerve heeft het recht, wanneer herstel of vervanging onmogelijk is, de overeenkomst met de consument te ontbinden en de consument volledig te crediteren.
 5. Bij schade ontstaan door onzorgvuldigheid van de consument van de geleverde zaak is geen garantie van toepassing.

Artikel 8 Transport

 1. Het transport tot levering van het product komt volledig voor rekening en risico voor PortretmetVerve, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen PortretmetVerve en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 10 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 11 Copyright PortretmetVerve

 • Op alle illustraties en teksten van PortretmetVerve berust auteursrecht.